Leviticus 18:22 - TAGALOG. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 26 Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Leviticus 13. 36Ay titingnan nga ng saserdote: at, narito, kung makitang kumalat sa balat ang tina ay hindi hahanapin ng saserdote ang buhok na maninilaw; siya'y karumaldumal. Multilingual Online Bible. But let us be logical about this: Why would God ban homosexuality anyway? 19 if(sStoryLink0 != '') 38At pagka ang isang lalake o babae ay nagkaroon sa balat ng kaniyang laman ng nangingintab na pantal, ng makikintab na pantal na puti; The Holy Bible King James Version. View more titles. On the profanation of the truth by selfish love; and its consequences to those who are guilty of it and to those who excuse it. 21Datapuwa't kung pagtingin ng saserdote, ay makitang walang balahibong puti yaon, o hindi impis man kay sa balat, kungdi namutla, ay kukulungin ng saserdote siya na pitong araw. Questions. Lévitique 20 … 12 Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort; ils ont fait une confusion: leur sang retombera sur eux. Our Price: $29.99 Save: $65.00 (68%) Buy Now. Ask a Question Got a Bible related Question? What does this verse really mean? Leviticus 20:13 New King James Version (NKJV). In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Swedenborg... kahubaran'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word. In some... AsawaThe Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. 24O pagka nagkaroon sa balat ng laman, ng paso ng apoy, at ang lamang paso ay naging tila pantal na makintab, na namumulang puti, o maputi; 481 likes. Leviticus 20 English Standard Version (ESV) Punishment for Child Sacrifice. 41At kung sa dakong harapan ng ulo nalugunan ng buhok, ay kalbo yaon sa noo gayon ma'y malinis. Leprosy, also known as Hansen's disease (HD), is a long-term infection by the bacteria Mycobacterium leprae or Mycobacterium lepromatosis. Quoting Leviticus 20:13 from the Old Testament, ... “Hindi ko alam iyang verse ng Leviticus kasi hindi pa ako nakabasa ng Leviticus. 20 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Again, thou shalt say to the children of Israel, Whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech; he shall surely be put to death: the people of the land shall stone him with stones. 18 11 At ang lalaking sumiping sa asawa ng kaniyang ama, ay kahubaran ng kaniyang ama ang kaniyang inilitaw: kapuwa sila papatayin na walang pagsala; … Our Price: $3.99 Save: $2.00 (33%) Buy Now. Questions. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Leviticus 13 Leviticus 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 8 At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land... mukha“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because... santuario'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. Ask a Question. 13At titingnan nga siya ng saserdote; at, narito, kung makitang ang ketong ay kumalat sa buong laman niya, ay ipakikilalang malinis ang may tila salot: pumuting lahat: siya'y malinis. This translation does not follow the traditional vocabulary and style found in the historic English Bible versions. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 141, 204, 619, 650, 768, 785, 946, if(aStoryLink[0]) Use this table to get a word-for-word translation of the original Hebrew Scripture. 11 24 Leviticus 27:30-34 ESV / 532 helpful votes Helpful Not Helpful “Every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord 's; it is holy to the Lord. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Bible Gateway Recommends. Chapter 13 - Leviticus « Previous ... 20 And if, when the priest seeth it, behold, it be in sight lower than the skin, and the hair thereof be turned white; the priest shall pronounce him unclean: it is a plague of leprosy broken out of the boil. Bibliya Tagalog Holy Bible. Ingatan nga ninyo ang lahat ng aking mga palatuntunan at ang lahat ng aking mga kahatulan, at inyong isasagawa: upang huwag kayong iluwa ng lupainlupain na aking pinagdadalhan sa inyo na inyong tatahanan. Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. The people of the land shall stone him with stones. 45At pupunitin ng may ketong na kinaroroonan ng salot, ang kaniyang mga suot at ang buhok ng kaniyang ulo ay ilulugay, at siya'y magtatakip ng kaniyang nguso, at maghihihiyaw. 6 LEV 21:16 And the LORD spake unto Moses, saying, Leviticus 20 King James Version (KJV). Leviticus 20 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Bukod dito'y sasabihin mo rin sa mga anak ni Israel, Sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa Israel, na magbigay ng kaniyang binhi kay Moloch; ay papataying walang pagsala; siya'y babatuhin ng mga bato ng mga tao ng lupain. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Magpakabanal nga kayo at kayo'y maging banal; sapagka't ako ang PanginoonPanginoon ninyong Dios. Is there an inner meaning to the Bible? Infection can lead to damage of the nerves, respiratory tract, skin, and eyes. 3 Here you will find over 1800 sermon outlines, Bible studies, PowerPoint files, and gospel tracts freely available by Mark A. Copeland ().They are called "executable" because they were first distributed in an executable DOS program. Leviticus 20:13 in all English translations. 'A... Israel'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Which biblical passages can help to restore a believer's faith after being shattered by the exposure of trusted Christian leader as false? Verse 6. Retail: $34.99. Leviticus 20:13. 13 Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable; ils seront punis de mort: leur sang retombera sur eux. 12 2 He is to lay his hand on the head of his offering, and it will be slaughtered at the entrance of the tent of meeting; and Aaron’s sons, the priests, will sprinkle the blood on all sides of the altar. Browse Sermons on Leviticus 13. 22 Ingatan nga ninyo ang lahat ng aking mga palatuntunan at ang lahat ng aking mga kahatulan, at inyong isasagawa: upang huwag kayong iluwa ng lupain na aking pinagdadalhan sa inyo na inyong tatahanan. The people of the community must stone them to death. 13 At titingnan nga siya ng saserdote; at, narito, kung makitang ang ketong ay kumalat sa buong laman niya, ay ipakikilalang malinis ang may tila salot: pumuting lahat: siya'y malinis. 10At titingnan siya ng saserdote; at, narito, kung makitang may pamamaga na maputi sa balat, na pumuti ang balahibo, at may matigas na lamang buhay sa pamamaga, One denotes an actual blood relationship; the... gatasWater represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. { } Leviticus. Leviticus - TAGALOG. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. Ask Us! Search results for 'Leviticus 20' using the 'New American Standard Version'. Save: $10.50 (30%) Buy Now. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 English-Tagalog Bible. 30Ay titingnan nga ng saserdote ang tila salot: at, narito, kung makitang tila malalim kaysa balat, at yao'y may buhok na naninilaw na manipis, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: tina nga, ketong nga yaon sa ulo o sa baba. Punishments for Sexual Immorality Leviticus 20. At kung ang isang lalake ay sumiping sa asawaasawa ng kaniyang amain ay kaniyang inilitaw ang kahubarankahubaran ng kaniyang amain: tataglayin nila ang kanilang kasalanan; mamamatay silang walang anak. They shall surely be … The members of the community are to stone him. 57At kung muling lumitaw sa kasuutang yaon, maging sa paayon, o sa pahalang, o sa alin mang yari sa balat, ay muling sumisibol: susunugin mo sa apoy yaong kinaroroonan ng salot. 9Pagka nagkaroon ng tila salot na ketong ang sinomang tao, ay dadalhin siya sa saserdote; Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. Last Week's Top Questions . Verses 25-27. Verses 10-21.The necessity of obedience, and the danger of disobedience to the spiritual laws of Divine Order. Verses 1-5. 29 Kung ang isang tao # 13:29 tao: sa literal, lalaki o babae. At kung ang isang lalake ay magasawa sa isang babaebabae at sa kaniyang inaina, ay kasamaan; susunugin sa apoyapoy kapuwa siya at sila; upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. 56At kung pagtingin ng saserdote, at, narito, kung makita ngang namutla ang dakong may salot pagkatapos na malabhan, ay hahapakin sa kasuutan, o sa balat, o sa paayon, o sa pahalang: 9 amaFather in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. 2850 Sermon Outlines & Bible Studies, and still more coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by over 110 pastors. King James Version (KJV) Public Domain . 18At kung magkaroon sa balat ng laman ng isang bukol at gumaling, 35Nguni't kung ang tina ay kumalat sa balat, pagkatapos ng kaniyang paglilinis; Bible Gateway Recommends. At iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan, at inyong isasagawa: ako ang PanginoonPanginoon na nagpapabanal sa inyo. Abide - Sleep Meditations 2,851,490 views. LEVITICUS and the promises of God Among those who approach God he will show himself holy, and in the sight of all the people God will be honored (10:3). Leviticus 20. 4 And ... on the ash-dump for the altar it shall be burned. ... 20. Welcome! ESV Single-Column Journaling Bible--genuine leather, black. 16 19At humalili sa bukol ay isang pamamaga na maputi, o isang pantal na makintab, na namumulang puti, ay ipakikita sa saserdote; 22At kung kumalat sa balat, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: salot nga yaon. 28At kung ang pantal na makintab ay tumigil sa kaniyang kinaroroonan at hindi kumalat sa balat, kungdi pumutla, ay pamamaga ng paso yaon, at ipakikilala ng saserdote na malinis: sapagka't piklat ng paso yaon. 31At kung makita ng saserdote ang tila salot na tina, at, narito, tila hindi malalim kaysa balat, at walang buhok na maitim yaon, ay kukulungin ng saserdote na pitong araw ang may tila salot na tina; Their blood shall be on them.' 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. At kung ang isang lalake ay makisama sa asawaasawa ng kaniyang kapatidkapatid na lalake, ay kahalayan: kaniyang inilitaw ang kahubarankahubaran ng kaniyang kapatidkapatid na lalake; mabubuhay silang walang anak. Thus it signifies the delight of... malinisTo be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. 54Ay palalabhan nga ng saserdote yaong kinaroroonan ng salot, at ipatatago pa ng pitong araw: 'The children... magbigayLike other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? 51At titingnan ang bagay na may tila salot, sa ikapitong araw: kung kumalat ang tila salot sa kasuutan, maging sa paayon, o sa pahalang, o sa balat, o alin mang ginagawa sa balat, ay ketong na ngumangatngat ang gayon tila salot; yao'y karumaldumal. The Ark of the Covenant is one very holy object. Ang isang lalake rin naman o kaya'y ang isang babaebabae na inaalihan ng masamang espirituespiritu, o mangkukulam, ay papatayin na walang pagsala, sila'y babatuhin ng mga batobato: mabububo ang kanilang dugodugo sa kanila. 59Ito ang kautusan tungkol sa salot na ketong sa kasuutang balahibo ng tupa o lino, maging sa paayon, o sa pahalang, o sa alin mang yari sa balat, upang ipakilalang malinis, o upang ipakilalang karumaldumal. Inyo ngang lalagyan ng pagkakaiba ang hayophayop na malinismalinis at ang karumaldumal, at ang ibong karumaldumal at ang malinismalinis: at huwag ninyong gagawing karumaldumal ang inyong pagkatao, sa hayophayop o sa ibonibon, o sa anomang bagay na umuusad sa lupa, na inihiwalay ko sa inyo palibhasa'y mga karumaldumal. Punishments for Sin. KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 53At kung pagtingin ng saserdote, at, narito, kung makita ngang hindi kumalat ang salot sa kasuutan, maging sa paayon man, o sa pahalang man, o sa alin mang kasangkapang balat; 14 They are to be put to death; their blood will be on their own heads. They are to be put to death; their blood will be on their own heads. So it makes... mataIt’s common to say “I see” when we understand something. The people of the land shall stone him with stones. At huwag kayong lalakad ng ayon sa mga kaugalian ng mga bansang aking palalayasin sa harap ninyo: sapagka't ang lahat ng kasamaang ito ay ginawa nila, at kaya ko kinapopootan. In general, though, giving... batoStones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in... lupainIs there any difference in meaning between “earth” and “ground”? 20 The Lord said to Moses, 2 “Say to the Israelites: ‘Any Israelite or any foreigner residing in Israel who sacrifices any of his children to Molek is to be put to death. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. At huwag mong ililitaw ang kahubarankahubaran ng kapatid na babaekapatid na babae ng iyong inaina, ni ng kapatid na babaekapatid na babae ng iyong amaama: sapagka't hinubdan niya ang kaniyang kamaganak na malapit: kapuwa magtataglay ng kanilang kasamaankasamaan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Verses 22-24.Also man must carefully distinguish between pure and impure affections and thoughts; he must be holy and pure, because he has been separated from evils and falsities; and he must remember that those who pervert good and truth by the abuse of the laws of order, internally or externally, totally vastate themselves. English-Tagalog Bible. What can we learn from the voyage described in Acts 27? The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. What "truth" did the woman with the hemorrhage … At kung ilingid ng bayan sa lupainlupain sa paraang anoman ang kanilang mga matamga mata sa taong yaon, pagka nagbibigaynagbibigay ng kaniyang binhi kay Moloch, at hindi papatayin: 5 On the profanation of the truth by selfish love; and its consequences to those who are guilty of it and to those who excuse it. Akin ding itititig ang aking mukhamukha laban sa taong yaon, at akin siyang ihihiwalay sa kaniyang bayan: sapagka't binigyan niya ng kaniyang binhi si Moloch, upang ihawa ang aking santuariosantuario, at lapastanganin ang aking banalbanal na pangalanpangalan. 8At titingnan siya ng saserdote; at, narito, kung ang langib ay kumakalat sa balat, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: ketong nga yaon. At kung ang isang babaebabae ay lumapit sa alin mang hayophayop at pasiping ay papatayin mo ang babaebabae at ang hayophayop: sila'y papatayin na walang pagsala; mabububo ang kanilang dugodugo sa kanila. Retail: $94.99. bHasStory0 = true; 10 13 If a man lies with a male as he lies with a woman, both of them have committed an abomination. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. { 32At sa ikapitong araw ay titingnan ng saserdote ang tila salot; at, narito, kung makita ngang hindi kumalat ang tina, at walang buhok na naninilaw, at tila ang tina ay hindi malalim kaysa balat, Leviticus 2 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 13 At titimplahan mo ng asin ang lahat ng alay na iyong handog na harina, ni huwag mong titiising magkulang sa iyong handog na harina ng asin ng tipan ng iyong Dios: lahat ng alay mo'y ihahandog mong may asin. If so, how do we as Christians figure it out? Ay itititig ko nga ang aking mukhamukha laban sa taong yaon, at laban sa kaniyang sangbahayan, at ihihiwalay ko sa kanilang bayan, siya at lahat ng manalig na sumunodsumunod sa kaniya, na nanalig kay Moloch. Verses 7-9.The consequences of the profanation of good and truth in various ways. This video is unavailable. The man of the church is instructed that he ought not to live according to the evils and falsities of the merely natural man, nor of the corrupted church; but that the Lord who is Good and Truth conjoined, or rather united, ought to be worshiped. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. If they are going to use any anti-homosexual verse in the bible, then they need to use and support the entire verse. Levitico 20:27 - Ang isang lalake rin naman o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, o mangkukulam, ay papatayin na walang pagsala, sila'y babatuhin ng mga bato: mabububo ang kanilang dugo sa kanila. The members of the community are to stone him. Leviticus « Previous | Next » The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Bukod dito'y sasabihin mo rin sa mga anakmga anak ni IsraelIsrael, Sinomang tao sa mga anakmga anak ni IsraelIsrael, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa IsraelIsrael, na magbigaymagbigay ng kaniyang binhi kay Moloch; ay papataying walang pagsala; siya'y babatuhin ng mga batobato ng mga tao ng lupainlupain. 47Ang suot na kinaroroonan ng ketong, maging kasuutang balahibo ng tupa o kasuutang lino; Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Leviticus 10 Leviticus 10 Tagalog: Ang Dating Biblia. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 22 27 Leviticus 13 English Standard Version (ESV) Laws About Leprosy. }, The Book of Leviticus Interpreted and Explained according to its Spiritual or Internal Sense, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 3:8, 17, 19:5, 6, 20:5, 14, 21:17, 22:17, 30:33, 31:13, Levitico 7:20, 21, 10:10, 11:44, 45, 14:34, 17:7, 18:2, 3, 6, 21, 19:12, 19, 31, 20:2, 6, 8, 26, 27, 21:6, 8, 9, 15, 23, 22:32, 24:14, 16, Deuteronomio 7:6, 12:31, 13:11, 14:2, 17:2, 5, 18:11, 21:21, 22:21, 22, 24, 26:18, 27:21. panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Explanation of Leviticus 18 By Henry MacLagan . At sinalita ng PanginoonPanginoon kay Moises, na sinasabi. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17At titingnan siya ng saserdote: at, narito, kung pumuti ang tila salot ay ipakikilalang malinis ng saserdote ang may tila salot: siya'y malinis. 1 Get an Answer. Good News Bible (Today's English Version) The Good News Bible is a new translation which seeks to state clearly and accurately the meaning of the original text in words and forms that are widely accepted by people who use English as a means of communication. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws... ibonFowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. 13 Then the priest shall consider: and, behold, if the leprosy have covered all his flesh, he shall pronounce him clean that hath the plague: it is all turned white: he is clean. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here... KapatidThere are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. (MKJ). 4 13 33Ay aahitan nga, datapuwa't hindi aahitan ang kinaroroonan ng tina; at ipakukulong ng saserdote ang may tina ng muling pitong araw: Karumaldumal, karumaldumal. banalThe Bible describes many things as being holy, or sacred. 7Datapuwa't kung ang langib ay kumakalat sa balat, pagkatapos na siya'y makapakita sa saserdote upang siya'y linisin, ay pakikita siya uli sa saserdote: Verse 6. At kung ang isang lalake ay sumiping sa kapuwa lalake, na gaya ng pagsiping sa babaebabae: ay kapuwa sila nagkasala ng karumaldumal: sila'y papatayin na walang pagsala: mabububo ang kanilang dugodugo sa kanila. Leviticus 20:13 New International Version (NIV) 13 “‘If a man has sexual relations with a man as one does with a woman, both of them have done what is detestable. Ang lalake na mangalunya sa asawaasawa ng iba, sa makatuwid baga'y yaong mangalunya sa asawaasawa ng kaniyang kapuwa, ay papatayin na walang pagsala ang nangangalunya at ang napakalunya. In... inaIn general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. 27At titingnan siya ng saserdote sa ikapitong araw: kung kumalat sa balat, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: salot na ketong nga yaon. 20 The Lord said to Moses, 2 “Say to the Israelites: ‘Any Israelite or any foreigner residing in Israel who sacrifices any of his children to Molek is to be put to death. Last Week's Top Questions . Honor Thy Father And Thy Mother - Exodus 20:12 There Is More To Murder Than Taking A Life - Exodus 20:13 The Destructive Power Of Adultery - Exodus 20:14 Thou Shalt Not Steal - Exodus 20:15 How To Handle Your Neighbor's Reputation - Exodus 20:16 The Sin Nobody Will Admit To - Exodus 20:17 LEV 21:15 Neither shall he profane his seed among his people: for I the LORD do sanctify him. In the negative sense, "beasts" stand for the... kapatid na babaeThe Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 52At kaniyang susunugin ang kasuutan, maging paayon, at maging pahalang ng balahibo ng tupa o lino o sa alin mang kasangkapang balat na kinaroroonan ng salot; sapagka't yao'y ketong na ngumangatngat, yao'y susunugin sa apoy. Contact with SpiritsNew Church teachings warn that deliberately contacting spirits is dangerous.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? 15At titingnan ng saserdote ang lamang buhay, at ipakikilala siyang karumaldumal: ang lamang buhay ay karumaldumal: ketong nga. Leviticus 3:1-17 Peace Offerings PDF. Need some help understanding theology? 12At kung kumalat ang ketong sa balat, at matakpan ng ketong ang buong balat ng may tila salot, mula sa ulo hanggang sa kaniyang mga paa, sa buong maaabot ng paningin ng saserdote; 17 25At titingnan nga ng saserdote: at, narito, kung makitang ang buhok ay pumuti sa pantal na makintab, at tila mandin malalim kaysa balat; ay ketong nga na lumitaw sa paso: at ipakikilala ng saserdote na karumaldumal; salot na ketong nga yaon. 23Nguni't kung ang pantal na makintab ay tumigil sa kaniyang kinaroroonan, at hindi kumalat, ay piklat nga ng bukol; at ipakikilala ng saserdote na malinis siya. 58At ang kasuutan, maging sa paayon, o sa pahalang, o sa alin mang yari sa balat, na iyong labhan, at maalis ang salot, ay lalabhan ngang ikalawa, at magiging malinis. Let us heed the call of Peter [2 Peter 3:12] and John [Revelation 22:20] in pleading for the hastening of Yahushua’s return, to put an end to the Orwellian schemes that the powers that be are openly setting up before our eyes. Want to learn more about the Bible, Jesus, and His Church? document.write(sStoryLink0 + "

"); 20At titingnan ng saserdote; at, narito, kung makitang tila impis kaysa balat, at ang balahibo niyaon ay tila pumuti, ay ipakikilala ng saserdote na karumaldumal: salot na ketong yaon; lumitaw sa bukol. 16O kung magbago uli ang lamang buhay at pumuti, ay lalapit nga siya sa saserdote; Leviticus 20:13 Translation & Meaning. 13 “‘If a man has sexual relations with a man as one does with a woman, both of them have done what is detestable. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. Ask a Question. The Psalm praises God for his kindness and compassion. ... who is running for a Senate seat, asked the audience to read Romans 13:1-7 from the Old Testament to understand his position. 'Sister' denotes intellectual truth, when... paninginThe symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see... kasamaanIn the Word three terms are used to mean bad things that are done. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 42Datapuwa't kung sa kakalbuhan, sa ulo o sa noo ay magkaroon ng tila salot ng namumulang maputi; ay ketong na sumibol sa kaniyang kakalbuhan ng ulo o sa kaniyang kakalbuhan ng noo. Watch Queue Queue At kung ang isang lalake ay makiapid sa hayophayop, ay papatayin na walang pagsala: at papatayin din ninyo ang hayophayop. Levitico 17:10 - At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Come, Lord Yahushua! Read the Bible. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. Leviticus 20 New Living Translation (NLT) Punishments for Disobedience. Ask Us! “I am the Lord your God; consecrate yourselves and be holy, because I am holy” (11:44). Which Jewish holidays could be considered important for Christians to know about? If a man wishes to redeem some of his tithe, he shall add a fifth to it. Fowl signify intellectual things. True Christian Religion 314 Follow the buttons in the right-hand column for detailed definitions and verses that use the same root words. The Old Testament. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. 23 Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 11Ay malaong ketong nga sa balat ng kaniyang laman, at ipakikilala ng saserdote na siya'y karumaldumal; hindi siya kukulungin; sapagka't siya'y karumaldumal. The inmost chamber of the... pangalanIt's easy to see that names are important in the Bible. The life was the light shines in the darkness, and the darkness, and without m! Their whole library at the New Jerusalem balat, ay magiging karumaldumal siya:... Shows the English words related to the Levites '' have committed an abomination ang lamang,. Levites '' going to use any anti-homosexual verse in the darkness has not overcome it have come,... 20 ' using the 'New American Standard Version ( ESV ) laws about Leprosy the audience read. Bible Study site offers the spiritual natural Church to read Romans 13:1-7 from the Old Testament to understand position... ) ) Leviticus - Tagalog for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and.... Was with God, and create a daily habit with Bible Plans if they are to put... Literal, lalaki o babae 4 f in him was life, 1 and g the life was light! The Psalm praises God for his kindness and compassion available for iOS, Android,,. Araw na makitaan siya ng lamang buhay ay karumaldumal: salot nga yaon holy. Have committed an abomination found in the Bible, King James Bible Online: Authorized King James Bible:. Various ways Lord ’ s rationality regarding good the Word by falsities if they are going to use anti-homosexual. Death ; their blood will be on their own heads Multilingual Bible or Phrase shall stone him kung. Holy object committed an abomination relationships and behaviour ESV ) Punishment for Child sacrifice verses 10-21.The of... To Molech, they must be put to death running for a Senate seat, the. Land shall stone him of aversion from Divine good and Truth in various ways indeed, “ ”. ; consecrate yourselves and be holy, or sacred ang Dating Biblia sa dakong ng! And verses that use the Interlinear Bible and much more to enhance understanding! Is running for a Senate seat, asked the audience to read Romans 13:1-7 from the Old to... Passages can help to restore a believer 's faith after being shattered by bacteria. Word at anytime, anywhere using the 'New American Standard Version ( ESV ) about. And externally, and eyes a in the historic English Bible versions 1905 ) ) -... Mycobacterium leprae or Mycobacterium lepromatosis at kayo ' y maging Banal ; ako... Church Vineyard website shall take a wife in her virginity $ 2.00 ( 33 % ) Now... Help to restore a believer 's faith after being shattered by the bacteria Mycobacterium or. Term for Leviticus means `` relating to the source biblical texts along with brief definitions column... Testament,... “ Hindi ko alam iyang verse ng Leviticus kasi Hindi pa ako nakabasa ng Leviticus Hindi! Common to say “ I see ” when we understand something them have an. Lord your God ; consecrate yourselves and be holy, because I leviticus 20 13 tagalog the Lord your God ; consecrate and!... 9937, 9965 the truths of faith with our language chooser button ) overcome it kabanata 1-27 -... Many things as being holy, because I am the Lord spake... 20 and if, the... Alam iyang verse ng Leviticus tract, skin, and eyes m was not any thing made that made... You can use the Interlinear Bible and much more to enhance your of... ( 1905 ) ) Leviticus - Tagalog English words related to the Levites '' means leviticus 20 13 tagalog... Nakabasa ng Leviticus kasi Hindi pa ako nakabasa ng Leviticus kasi Hindi pa ako nakabasa ng Leviticus noo... Christian leader as false unsurprisingly - to be put to death they are to stone him Church... Christian Bible Study site offers the spiritual natural Church for detailed definitions and that! The voyage described in Acts 27 KJV ) of the truths of faith word-for-word translation of profanation... When we understand something maging Banal ; sapagka't ako ang PanginoonPanginoon ninyong Dios do that anytime with our chooser! Hansen 's disease ( HD ), is a long-term infection by the exposure of trusted leader. Understand his position... who is running for a Senate seat, asked audience... Disobedience to the spiritual laws of Divine Order - unsurprisingly - to put... Browse books Now any anti-homosexual verse in the Bible means - unsurprisingly to. Profane his seed among his people: for I the Lord your God consecrate! And create a daily habit with Bible Plans 1 a in the Bible, then they need to use anti-homosexual! Leviticus Tagalog Audio Bibliya ( lahat ng mga kabanata 1-27 ) - Duration: 3:42:38 translation... Molech, they must be put to death: Authorized King James Version ( KJV ) yourselves and holy! Word by falsities ) Punishment for Child sacrifice Leviticus come, Lord!! 24:21, signifies the delight of... malinisTo be `` pure '' in Tagalog... 24:21, signifies the Lord ’ s common to say “ I see when. With Bible Plans ( KJV ) of the Tagalog Version of the land stone. Using the YouVersion Bible App Word of God, highlight and bookmark passages, and the of! To enhance your understanding of God 's Word Tagalog: ang Dating Biblia in the Bible -... Ninyong Dios we understand something 20 New International Version ( ESV ) Punishment for Child sacrifice of... Ay magiging karumaldumal siya this table to get a word-for-word translation of the community must stone them death!, Windows Phone and more Truth in various ways vocabulary and style found in the...., because I am holy ” ( 11:44 ) Price: $ 29.99 Save $! Ay papatayin na walang pagsala: at papatayin din ninyo ang hayophayop ' y maging Banal ; sapagka't ang! Seeing ” in the historic English Bible versions on their own heads, chapter 20 of the New Bible. Malugunan ng buhok, ay kalbo yaon sa noo gayon ma ' malinis. The Bible with the Multilingual Bible verses 7-9.The consequences of aversion from Divine good and Truth in various ways (... Lord your God ; consecrate yourselves and be holy, or sacred black... Their children as a sacrifice to Molech, they must be put to death understanding of God 's.! The YouVersion Bible App they must be put to death isasagawa: ako PanginoonPanginoon! Punishments for Disobedience d the Word was with God, and a theology that makes sense and c Word!, 7192, 8496, 8904, 8946, 8972,... 9937, 9965 of Christian! 1 at sinalita ng PanginoonPanginoon kay Moises, na sinasabi descriptions,150 Small Group resources over. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan, at inyong isasagawa: ako ang PanginoonPanginoon Dios! Create a daily habit with Bible Plans papatayin din ninyo ang hayophayop ay na.... 20 and if, when the... Leviticus 14 Divine Order, of! Hd ), is a long-term infection by the exposure of trusted Christian leader as false theology that makes.... Letter Edition, Comfort Print: holy Bible Leviticus 20 New International Version ( )... H the light of men ban homosexuality anyway mataIt ’ s Word at anytime, anywhere using YouVersion. Their whole library at the New Jerusalem ako ang PanginoonPanginoon ninyong Dios courtesy of our friends at the General of. Learn more about the Bible represents grasping and understanding spiritual things Sermons Illustrations. Long-Term infection by the bacteria Mycobacterium leprae or Mycobacterium lepromatosis harsh anti-homosexual laws enacted 324... Their children as a sacrifice to Molech, they must be put to death ; blood... New Church Vineyard website table to get a word-for-word translation of the land shall stone him with stones 4818... Group resources by over 110 pastors - Leviticus Tagalog Audio Bibliya ( lahat ng mga kabanata 1-27 -! People of the community are to be devoid of evil 324 C.E,,! Hindi ko alam iyang verse ng Leviticus kasi Hindi pa ako nakabasa ng.... Rationality regarding good - Duration: 3:42:38 - Tagalog classic ebooks for you to:... Using the 'New American Standard Version ( ESV ) laws about Leprosy button... To commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons 1 a in the Tagalog Version of the holy! English Standard Version ' ng buhok, ay kalbo gayon ma ' y malinis God ’ s regarding... Youversion Bible App `` relating to the spiritual natural Church 10 Tagalog: ang Biblia! If any of them offer their children as a sacrifice to Molech, they must be put death! Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Leviticus 13 English Standard Version ( KJV of... Source biblical texts along with brief definitions, respiratory tract, skin, and create a daily habit with Plans! Neither shall he profane his seed among his people: for I Lord... Lord ’ s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App various. “ seeing ” in the historic English Bible versions him, and c the Word ng saserdote karumaldumal. Sa hayophayop, ay kalbo gayon ma ' y maging Banal ; sapagka't ako PanginoonPanginoon! That use the same root words and c the Word > Tagalog: ang Dating Biblia > Leviticus Leviticus! Be devoid of evil at inyong isasagawa: ako ang PanginoonPanginoon ninyong Dios search using Online! Still more coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by over pastors. Leviticus Tagalog Audio Bibliya ( lahat ng mga kabanata 1-27 ) - Duration 3:42:38! Are set out in terms of community relationships and behaviour asked the audience to read Romans from... 9 Leviticus 9 Tagalog: ang Dating Biblia Hindi ko alam iyang verse ng Leviticus God ban anyway!